Vedtægter for IF Campus

§1.

Foreningen hjemsted og værneting er Odense.

§2.

Foreningens formål er:
at fremme medlemmernes fysiske og mentale velvære, ved at skabe muligheder for at udøve badminton og motion m.m.

§3.

Bestyrelsen har til enhver tid beføjelse til, at bestemme hvilke samvirkende organisationer klubben skal være medlem af.

§4.

Som medlem i idrætsforeningen CAMPUS, kan alle optages, dog skal ikke myndige have forældres skriftlige tilladelse. Foreningen skal have en registreret medlemskreds.

§5.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Ved restance over 1 måned kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Ved optagelse i foreningen, opkræves et indmeldelsesgebyr, dette fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningen foretages 1 gang årligt, den 15. September.

§6.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelse kan ske enten via
- Foreningens hjemmeside
- Via email
- Via ordinær post.

Såfremt indkaldelse er sket med mindst 3 ugers varsel ved mindst en af ovennævnte muligheder betragtes indkaldelsen som lovlig.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte som har været medlem i mindst 3 måneder, og ikke er i restance med deres kontingent.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af eventuelle forslag.
 5. Valg af:
  - Bestyrelse, jvf. § 9.
  - 2 sidestillede bestyrelsessuppleanter.
  - 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Eventuelt.

 

§7.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette, såfremt der er mindst 10 medlemmer der ønsker dette.

§8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Tidsfrist som angivet i §6.

§9.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af:
En generalforsamlings valgt formand og kasserer, samt 1-3 bestyrelsesmedlemmer der alle vælges for 2 år ad gangen.

Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Flertallet skal være myndige.

Bestyrelsen konstituere sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå, at bestyrelsen kun er

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes forfald, næstformanden.

Foreningens tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af såvel formand som kasserer.

Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Alle skal have indflydelse på valg af bestyrelse.

§10.

Foreningens regnskab er kalenderåret.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§11.

På den ordinære generalforsamling, vælges hvert år 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

§12.

Ved den årlige tildeling af baner, kræves 4 medlemmer på hver bane.
En badminton time er 50 min.

§13.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§14.


Opløsningen af foreningen kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende, med 14 dages mellemrun, indkaldte generalforsamlinger med ¾ flertal for forslaget.
Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense kommune.

Sidste revidering af vedtægterne: 17/3-19.

Hal tider

Tornbjerg Gymnasium's idrætshal

Skærmhatten 15

5220 Odense SØ

 

Torsdag 16.50 - 18.30

IF Campus - Den lille hyggelige Badminton klub for alle